Advertisements

Month: March 2022

 • സ്നേഹത്തിന്റെ കാണാച്ചരടുകൾ…💖

  Originally posted on Scribbles: കൈപ്പിടിയിൽ നിന്നൂർന്നു വീണ മഞ്ചാടിക്കുരുക്കൾ പോലെ ലോകത്തുള്ള പദളെല്ലാം ചിതറി വീണയൊരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഒരേയൊരു വാക്കുമാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ആ വാക്ക്? ചോദ്യം മനുഷ്യരോടാകുമ്പോൾ ഒരായിരം ഉത്തരങ്ങളുണ്ടാകും. എന്നാൽ വേഴാമ്പലിനോട് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊറ്റയുത്തരമേ പറയാൻ കാണൂ. സ്നേഹമെന്നോ കുടുംബമെന്നോ ആ പക്ഷി പറഞ്ഞേക്കാം. നിസ്സാരമെന്നു നമുക്കു തോന്നാമെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള പദങ്ങളെല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണെന്ന് ചുരുങ്ങിയ ജീവിതം അതിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. വേഴാമ്പലിനെന്താണ് ഇത്ര കണ്ട് പ്രത്യേകതയെന്നു തോന്നാം. പലർക്കുമറിവുമുണ്ടാകാം.…

 • കടവിലെ ഓർമ്മകൾ

  കടവിലെ ഓർമ്മകൾ

  Originally posted on rogue elephant: യമുനാ ഘട്ടിൽ ഇന്നാളുകൾ കുറവുണ്ട്. തണുപ്പ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വഞ്ചിസവാരിക്ക് ആളുകളെത്തി തുടങ്ങി.? ദേശാടനപക്ഷികളുടെ വരവ് പ്രമാണിച്ച് വഞ്ചിയാത്രയ്ക്ക് വന്നതാണ് ഞാനും. പക്ഷേ, ഒരുപാട് നാളാഗ്രഹിച്ച ഈ വഞ്ചിയാത്ര ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല.?എല്ലാവരെയും ഓർമകളിലേക്ക് ചൂഴ്ന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ എന്നെ ഈ യാത്രയിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് നിർത്തുന്നതും അത്തരം ഒരു ഓർമ്മയാണ്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാല ഓർമകളിൽ ഒഴിച്ചുകൂട്ടാനാകാത്ത ഒരാളുടെ ഓ‍ർമ്മ.? നാട്ടിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത്…

 • the mystery of the flirtatious woman

  A Prose Poem Photo by Derek Fahsbender via ReShot she doesn’t come wrapped in bows boldly standing at your doorstep–she creeps into your thoughts unannounced and ready to test your loyalty to the image of her you have tried hard to forget. she carries herself well–bust intact and perfectly pressed into a pushup bra, eyebrows threaded without a flaw. she blows her honeyed breath in my…

 • Michael vs. Gnome

  If you’d ask anyone who is doesn’t belong to Gen Z what they wanted to be when they were old, there is a good chance they’d answer with scientist, teacher or musician. These days, there are so much more job opportunities: Social media manager, influencer or even… a gnome. The latter made me laugh when…

 • Poetry Break: Seashells by the Sea Shore

  SEASHELLS BY THE SEASHORE   I was just a little girl when my toes sunk into the sand Of the balmy, pretty beach deep in the Southland I fell in love with the ocean blue, and the big open sky The billowy clouds and thunderstorms that often blew on by But it was all the…

 • Confetti #poetry #dVerse

  Poetry of ordinary life is what I live forI said, you said,‘Me too, Babe, me too’I said, ‘Really, when you look aroundit’s everywhere:caught in the branch of a tree, justshooting the breezedrifting the air.’ ‘It’s in you,’ you saidI said, ‘it’s in you, too:that’s where we meetat the boundaries exploring ordinary thingsrendering themextraordinary.’ Confetti cut-out wordscollaged…

 • The Gradual Decline

  Alex Blăjan – Unsplash The helicopter whirred, little Julian laughed again, and sadly, my mind became a blur. It was so disorienting. The responsibilities I shouldered previously were no more. They had to end, as my mind was more off than on now. Mostly I was quiet except when I “awoke” to the mists of my past, not knowing what was real anymore. I yearned for stability and…

 • I Could While Away the Hours…

  Psychologically, the one who perceives something is not (to a large extent) separate from the perception; so, a man or a woman who is discussing something with someone who is standing in a bed of flowers is — in a very peculiar but real way — conversing with the flowers. (A favorite excerpt from a very special movie): .…

 • These days

  I’ve seen fire, and I’ve seen rainI’ve seen sunny days that I thought would never endI’ve experienced heavy rainfall that felt like stormsThey’ve been windy days that filled the air with dustI’ve seen lonely times when I could not find a friendBut I always thought that I’d be grateful againThere were days filled with joy…

 • Mothering Sunday and Mother’s Day: a short history

  Britain’s Mothering Sunday looks like the sister holiday to the U.S. Mother’s Day, but its roots (no surprise here) go back further and–I was going to say it’s a stranger story, but they’re both strange.  Let’s start with Britain’s holiday. Mothering Sunday This started out as a church event that some date back to the…

 • Fragile flakes, or: Ashen death

  A haibun I’m sorry. I am. As the father of a little girl, I strive to remain upbeat, but on most days I’m only managing this outwardly. ‘Cherry Blossoms,’ you suggest, Frank? Charred corpses and the white ashes of a nuclear holocaust. I see children’s faces melting off and their bones crumbling. Writing this doesn’t…

 • #Spring #haiku

  spring sings new tunescolors spread exuberancewildflowers wake up *** we usher her inour favorite blushing damescintillating spring *** little smiles beckonbees breeze in to celebrate sublime carnival *** butterfly hoversto embrace budding beautydrinking with delight *** baby pines dancegentle caresses of windbestow warm welcome  *** buds bloom with elanoblique to catch spring lightspontaneous bow © Balroop…

 • Sketchy Life #tankaprose

  Once the fire was burning with anger. The flames rose so high that sparks were soaring in the sky. The Gods were so frightened that they ran to God Varuna and he arranged rain to calm the fire. From then on, the fire seemed to have something attractive in the water. He found her cool…

 • How I Benefited From Purchasing My Car Through Vroom

  The overall process was lengthy but worth it “Solo” the Chevy Spark. Photo Collage Credit: Tremaine L. Loadholt I hate to say I “fell on hard times”, but truth be known, I had taken on a heavy period of struggling financially after losing the part-time editing job with P.S. I Love You, thanks to the swift and…

 • City of Lost Souls

  City of Lost Souls The vanilla sky masked a sun desperate to break through Dreariness hung in the air like a wet blanket on hopes never to materialize Remains of life lived lay in derelict piles of rubble Dreams and memories scattered Never to be retrieved The city, a heart without a beat Ghosts of…

 • Words …

  President Biden gave a speech yesterday in Warsaw, Poland, before heading home.  The speech has been hailed by many, comparing it to two of what are considered the greatest speeches of the Cold War by U.S. Presidents John F. Kennedy and Ronald Reagan.  While I have not listened to the speech, I have read the…

 • Seven Loves #poetry

  Seven red tulips, for a lifetime of seven loves… Seven Loves #poetry

 • Emerge

  Embrace all possibilities,the future holds no guarantees.Ignore all probabilities,adjusting sensibilities. Embrace all possibilities,whats meant to be, will always be.A win or loss holds the same keythat leads to fated destiny. Embrace all possibilities,draw strength from letting hopes fly free.Stop doubting capabilities,have faith in self abilities. Embrace all possibilities,so open paths are clear to see.Illuminating brilliantly,as…

 • The Minimalist Eye Project

  Coordinated by the curator of our local art gallery, the poetry circle partnered with a photographer to create The Minimalist Eye. Yours truly has two poems featured in the project: Slanted Orange and Big Red. To see the full exhibition, visit the virtual tour: https://stmarysstationgallery.ca/the-minimalist-eye/ So fortunate to be part of a such a vibrant…

 • U.S., Ukraine wary of Russian promise to scale down military operations

  U.S., Ukraine wary of Russian promise to scale down military operations Ukraine reacted with skepticism to Russia’s promise in negotiations to scale down military operations around Kyiv and another city as some Western countries expected Moscow to intensify its offensive in other parts of the country Ukraine #Russia #UkraineWar #News #Reuters Subscribe: http://smarturl.it/reuterssubscribe Reuters brings…