Category: Uncategorized

Vernacular Conversation about the existence of GOD ! { It is a whatsapp chat }

A I R I E F Website

இது ஒரு உண்மைச் சம்பவம்!. .
கடவுள் இருக்கிறாரா?
நாத்திகவாதியான ஒரு தத்துவப் பேராசிரியர் கடவுளின் இருப்பைப் பற்றி வகுப்பறையில் விளக்கிக் கொண்டிருந்தார். கடவுளை அறிவியல் ஆணித்தரமாக மறுப்பதைப் பற்றிய பேசிய அவர். ஒரு மாணவரை எழுப்பி கேள்வி கேட்கலானார்.
நீ கடவுள் இருப்பதாக நம்புகிறாயா?
‘நிச்சயமாக ஐயா’ மாணவன் சொன்னான்.
‘கடவள் நல்லவரா’
‘ஆம் ஐயா’
‘கடவுள் அளப்பரிய சக்தி படைத்தவரா?
‘ஆம்’
‘என்னுடைய சகோதரர் புற்றுநோய் காராணமாக இறந்துவிட்டார். தன்னைக்காப்பாற்ற கடவுளிடம் அவர் மனமுருகிப் பிரார்த்தனை செய்தபோதும் கடவுள் கைவிட்டு விட்டார். நாம் எல்லோருமே நோய் வாய்ப்பட்டோர்களுக்கு நம்மால் இயன்ற உதவியைச் செய்கிறோம். ஆனால் கடவுள் அவர்களைக் காப்பாற்றுவதில்லை. பின் எப்படிச் சொல்கிறாய்?
(மாணவர் அமைதியாய் இருக்கிறார்)
‘உன்னால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. இல்லையா? சுரி………நாம் மீண்டும் ஆரம்பிப்போம், கடவுள் நல்லவரா’?
‘ஆம் ஐயா’
‘சாத்தான் நல்லவரா?’
‘இல்லை’
‘எல்லாரும் கடவுள் படைப்புதான் என்றால சாத்தான் எங்கிருந்து வந்தார்’?
கடவுளிடமிருந்துதான்’
‘சரி இந்த உலகத்தில் கெட்டவை இருக்கின்றனவா’?
‘ஆம்’
‘அப்படியனெறால் அவற்றை உருவாக்கியது யார்’?
(மாணவர் பதில் சொல்லவில்லை)
‘இவ்வுலகதில் பசி இருக்கிறது, பஞ்சம் இருக்கிறது, மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன. இவையெல்லாம் எங்கேயிருந்து வந்தன’
(மாணவர் மௌனமாய் நிற்கிறார்)

விஷமங்களைச் சரியாகப் புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு ஐம்புலன்கள் இருக்கின்றன என்று அறிவியல் சொல்கிறது. இப்போது சொல், கடவுளை கண்கள் கண்டிருக்கிறாயா? அவர் பேசுவதைக் காதால் கேள்வி பேசுவதைக் காதால் கேட்டிருக்கிறாயா?…

View original post 542 more words

The Story Teller

luna's on line

The image shows an old lady sitting with a young boy in a rural setting. The boy has a laptop open and is showing her something.
The image shows an old lady sitting with a young boy in a rural setting. The boy has a laptop open and is showing her something.

I remember that day
my Ouma and me
perched on the bench
in the shade of her stoep
making up adventures
like we always did.

I remember that day
bright brown eyes
crinkling at the edges
her words, like whispers
captured by the keys
as I typed, my new laptop
balanced on my knees.

I remember that day
my Ouma and me
mind filled with light
eyes button-bright
sharing her final story
with me.

My Ouma has gone
but her stories live on
and now I am
the story teller.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Image credit: Sasint @ Pixabay

Written in response to Sadje‘s What Do You See #110 photo prompt

View original post

Disney Movie Bucket List | 30 Before 30

Sassy Cat Lady

I’m ashamed to say that despite being an avid Disney fan, there’s a hefty handful of films I haven’t seen. However, given that Covid shit on a vast amount of my original 30 Before 30 list and meant I was in need of achievable tasks, I thought it would be a good time to amend things. So, here’s a nice wholesome post that will hopefully be a nice, achievable task for me to do before I take another step towards my inevitable demise (I’m on a bit of a downer as I write this post, can you tell?).

My Official Disney Movie Bucket List

Yes, this also includes Pixar movies. I have literally no reason why I’ve never watched these films – they’ve always been something I’ve wanted to do, but I’ve either never had the time, or there’s been other stuff that’s got in the way. I don’t know…

View original post 1,085 more words

Film Review – The Forever Purge (2021)

Jordan and Eddie (The Movie Guys)

Title – The Forever Purge (2021) 

Director – Everardo Gout (Days of Grace) 

Cast – Ana de la Reguera, Josh Lucas, Tenoch Huerta, Cassidy Freeman

Plot – The annual “Purge” night in America is upended by a group of gun-toting maniacs that have set their sites on reclaiming their country from those they believe are not true Americans.  

“The rules are broken”

Review by Eddie on 18/11/2021

From humble beginnings out of the Blumhouse production studio with the original low-budgeted Ethan Hawke starring 2013 film, horror/thriller franchise The Purge has been a film series that has refused too die and while long time stalwart behind the camera James DeMonaco has here handed the reigns over to new director Everardo Gout, The Forever Purge marks an improvement on the previous few entries into the franchise that while not setting the world on fire, at least breaths new life into a…

View original post 406 more words

Film Review – Last Night in Soho (2021)

Jordan and Eddie (The Movie Guys)

Title – Last Night in Soho (2021) 

Director – Edgar Wright (Hot Fuzz) 

Cast – Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Diana Rigg, Michael Ajao, Terence Stamp 

Plot – Moving from the country to London to pursue her dream career in fashion, Eloise (McKenzie) begins to experience vivid dreams/memories set in the 1960’s where the beautiful and upcoming entertainer Sandie (Taylor-Joy) and her volatile manager/boyfriend Jack (Smith) live out a tumultuous relationship.  

“Do you believe in ghosts?” 

Review by Eddie on 19/11/2021

His conquered the living dead with nothing more than unwanted vinyl records, alien invaders in small country towns and even managed to wrangle baby drivers but there’s no doubt Last Night in Soho is beloved British director and critical darling Edgar Wright’s most ambitious film yet and a film that doesn’t always reach the lofty goals it sets for itself even if its a beautifully shot and unique…

View original post 476 more words

Oh My God!

Highway to 5th Heaven

Recovering from a horse kick has been more difficult then anticipated and acutely painful beyond reason. To entertain me during my convalescence, Mother has been sending me unbelievably mouth dropping, “Oh my God!” Moments. Oh, and when I did find a yellow jacket nest (not wasp!) where I got stung, again my mouth hung open in absolute disbelief for before my eyes was the biggest nest I have ever seen [think melon or basket ball]. My hands were just inches from this nest when I was pruning the bush it is in, unknowingly of course of what I came so near to.

Friends, after reading about these yellow jackets I am lucky I am alive for they normally, if believing their nest is in danger of attack, will send out an army of yellow jackets to swarm and sting, injecting venom into their victim. I only got stung by two…

View original post 662 more words

Can You Feel It?

Highway to 5th Heaven

“When we live our life loving what we do, the world transforms to one of joy and beauty.”
quote by AmyRose

Friday I had a hair appointment at a salon which is owned by a friend. Walking in I was greeted with so much noise coming from laughter and conversation of many at once. A silly grin broke out all over my face as I could just feel myself glow!! OH for the joy!! People acting like people again and it is all because my friend lives her life from a place of love.

Every single person in that room was so hungry for connection, conversation and just good company. I give my friend monumental credit for how she is handling life and her business especially because her salon is located in a plaza where fear is very evident. She is being such a huge example of what we all…

View original post 325 more words

Light in Darkness

Highway to 5th Heaven

On a cool slightly overcast day, I returned to a forest seeking Divinity. I knew I would find this Great Treasure. My favorite time to photograph a forest is in cloudy conditions for it is within those parameters that ambient or hidden Light is best discovered. This day I deliberately waited for the clouds to cover the sun before using my camera, yet too, some of what I captured wanted sun to be embraced, so I complied. Many times my physical eyes do not see Light especially on cloudy days, yet I strongly sense or feel “something” that then directs my sacred lens to find the Light.

Being present in the House of God that day, I humbly thanked Mother for again leading me to Treasure after Treasure. Thoughts of Peace were prevalent within my Mind as I meandered throughout that forest. Once those thoughts formed they eagerly joined Universal…

View original post 248 more words

More To Come

Highway to 5th Heaven

Friends, ever since the clocks have been turned back an hour, time seems to have sped up to double time. Bare with me as I get more of my Autumn pictures edited and posts put together to publish here. In addition to complicate matters, new has arrived in my life and by the time 3pm rolls around, you can most likely find me on the couch spent. Between 3-6pm is usually my time to sit down to put posts together. Has anyone other then me noticed how fast it is going? November just started and here it is the 22nd already! How did that happen?

This post is just a heads up notice that I have more delightful colors coming your way. Comments are closed on this small sampling of what I have for you. I will not be blogging either except if I have any outstanding comments from my…

View original post 36 more words

Gifts For Dad For 2021

1954 An era of subtlety, the 1950s was not, as evidenced by these Cutter Cravat artist originals. Frankly, it’s difficult to interpret what the patterns actually were. We have words for argyle and houndstooth and checkered, but these are littered with sprigs and swirls in bold (and often clashing) colors. What man dare sport the […]

Gifts For Dad For 2021

Afterlife

After tidying up the kitchen, I had an out-of-body experience. Unbeknownst to me, while I was clearing the dishes and emptying the garbage bins, T tidied up the entire living room. The tornado debris of his Hot Wheels and blocks were all cleared into bins. I had almost forgotten we had brown carpet underneath. When […]

Afterlife

Lê Vĩnh Tài | sitting corpses (309)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot. Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Lê Vĩnh Tài | sitting corpses (309)

Take A Silly Break

To my American readers, I wish you a wonderful Thanks Giving with good food and great company. May your blessings be abundant and your turkey succulent, and may everyone pitch in to do the dishes. To all my other readers, Have a beautiful and abundantly blessed day. When everything becomes too much Throw your arms […]

Take A Silly Break

La piqûre royale

We have had a right old rigmarole this year with Louis Catorze’s booster vaccination. He was due to have it in September but, because he needed an antibiotic shot after his dental surgery, he couldn’t have the booster in the same appointment, as planned. Then supplies of the vaccine ran out, with replenishments not due […]

La piqûre royale