Tag: Social Sciences

നിഴല്‍ (Malayalam Poem – Nizhal)

നിഴല്‍

(Malayalam Poem – Nizhal)

ഗുരു …

ശിഷ്യന്‍ …

മരം …

തണല്‍ …

ധ്യാനം …

ഇതുമാറിയതോര്‍ക്കണം!

ഗുരുവിനെ കൊന്നു .

ശിഷ്യനെ നാടുകടത്തി .

മരം മുറിച്ചുവിറ്റു.

പിന്നെ സൂര്യന്‍ അസ്തമിചിട്ടില്ല!

അടച്ചുവച്ച സുവിശേഷം –

തുറക്കാന്‍

ആരോ

നടന്നു വരുന്നുണ്ട് .

ദേ …

നിന്റെ നിഴല്‍ …

ബിബിന്‍ ജോസ് ഏഴുപ്ലാക്കല്‍ എം. സി. ബി. എസ്

ബിബിന്‍ ജോസ് ഏഴുപ്ലാക്കല്‍ എം. സി. ബി. എസ്.

കുള്ളന്റെ കര്‍ത്താവ് (Malayalam Poem – Kullante Karthavu)

കുള്ളന്റെ കര്‍ത്താവ്

(Malayalam Poem – Kullante Karthavu)

മുമ്പേ ഓടിയ കുള്ളന്‍ മരച്ചില്ലയില്‍!

ഗുരുവിനെ കാണണം.

ഒന്നു കണ്ടാല്‍ മതി.

വിസ്മയം പൂണ്ടവന്‍ നോക്കി,

ഒഴുകുന്ന കൂട്ടത്തില്‍ തമ്പുരാന്‍.

മരച്ചുവട്ടില്‍ നാഥന്‍.

വിളി!

വിളികേട്ടതും,

മനം തെളിഞ്ഞതും,

മരമിറങ്ങിയതും മായയല്ല!

സത്യം.

ചുങ്കo പിരിച്ചവന്റെയുള്ളില്‍-

ശുന്യനാകനൊരുള്‍വിളി…

പാതി സ്വത്തിനി അന്യര്‍ക്ക്.

പിരിച്ചെടുത്തതിരട്ടിയായി-

തിരിച്ചടയ്ക്കുമെന്ന പ്രതിഞ്ജയും .

ഗുരുവിന് പുഞ്ചിരി.

സ്വര്‍ഗ്ഗം നോക്കിയിട്ടവന്‍ പറഞ്ഞു –

“ഹൃദയം  ഭവനമല്ലോ….

അതിന്നു രക്ഷപെട്ടിരിക്കുന്നു”

നഷ്ട്ടങ്ങളുടെ രക്ഷ …

ബിബിന്‍ ജോസ് ഏഴുപ്ലാക്കല്‍ എം. സി. ബി. എസ്

ബിബിന്‍ ജോസ് ഏഴുപ്ലാക്കല്‍ എം. സി. ബി. എസ്.

ഇതു ചതി (Malayalam Poem – Ithu Chathi)

“ഇതു ചതി”

(Malayalam Poem – Ithu Chathi)

എവിടെനിന്നാണി തുട്ടുകള്‍-

30 വെള്ളികാശ്.

ഇന്നു നിനക്കിതാരുതന്നു?

ആര്‍ത്തിപൂണ്ടന്നവന്‍-

വാരികൂട്ടിയ തുട്ടുകള്‍ തന്നെ ഇത്.

ചുംബനം പോലും നാട്യമായ്…

തുട്ടുകള്‍ കൂട്ടിയ തിടുക്കത്തില്‍,

തമ്പുരാന്‍ പോലും വസ്തുവായി.

സ്വന്തം ഗുരു.

ഗുരു വിങ്ങിയിരിക്കണം.

അരികത്തു നിര്‍ത്തിയവന്‍,

അകലത് നില്‍ക്കുന്നു…

ഒടുവില്‍-

മരം.

മരണം.

കുടലുപോലും പുറത്തുപോയി.

ഗുരുദക്ഷിണക്കു നന്ദി.

മൂകസന്ധ്യ പറഞ്ഞിരിക്കും-

” ഇതു ചതി “.

The_Betrayal

ഇതും ചതി …

 

ബിബിന്‍ ജോസ് ഏഴുപ്ലാക്കല്‍ എം. സി. ബി. എസ്

ബിബിന്‍ ജോസ് ഏഴുപ്ലാക്കല്‍ എം. സി. ബി. എസ്.

Spiritual Heritage of India

Spiritual Heritage of India

India, My Country

The whole world would agree that India is one of the most ancient civilizations, along with China, Egypt and Mesopotamia. Among these only India could boast of great centres of education or global universities like Nalanda or Takshila or such great, well organised and developed cities like Harappa or Mohen Jedaro.  All these four civilizations had different forms of religions and worshipped God in various forms.  But it was in India that a metaphysical dimension was given to religion and the concept of an impersonal God, a being of spirit and that of individual souls as part of that spirit first made its appearance.

Some five or six thousand years back the Indo-Gangetic plain could produce abundant quantities of food that many of the elders had time to brood over the mysteries of life and the forces of nature and there began an earnest search for truth for the first time in the world. Many of these seekers took to the caves of the Himalayas where they spent long hours or years in contemplation. The knowledge, wisdom or jnaana that they acquired by these means was handed down orally to those similarly interested. The first lamps to dispel the darkness of ignorance – ajnaanaandhakaaram – were thus lit in these caves long before the arrival of Aryans to the sub-continent.

The Aryans coming on horse-backs armed with weapons of war had an easy job of subjugating the people and conquering the land. Another weapon in the possession of the Aryans was the pen and the Sanskrit language. As they mingled and interacted with the local populace, the Aryans discovered to their dismay that in the matter of knowledge, wisdom or jnaana they were far too inferior to the conquered people. The wise men among the Aryans visited the Rishis or sages in their caves or ashrams and gathered what they could from the mouth of these holy men and put them down in writing which later formed the vedantha part or Upanishads of the Hindu scriptures. All this happened long before any part of Europe including Greece or Rome knew what civilization is.

If Indian subcontinent thus got enlightenment around 2000 BC, the rest of the world got enlightenment during the period of 600 BC to 400 BC, with Lao Tsu and Confucius in China, Sarathushta in Persia and Socrates in Greece.

Psychological Problems of the Youth

Psychological Problems of the Youth

-Nelson MCBS

Table of Contents

Table of Contents. 1

Psychological Problems of the Youth. 2

1.0         Introduction. 2

1.1 Major Psychological Problems of the Youth. 2

1.1.1 Feeling of Isolation and Loneliness. 2

1.1.2 Thirst for Acceptance. 2

1.1.3 Criminal Tendencies. 3

1.1.4 Emotional Imbalances. 3

1.1.5 Inferiority Complexes. 3

1.1.6 Alcoholism and Drug Addiction. 3

1.1.7 Suicidal Tendencies. 3

1.2 Causes behind the Psychological Problems. 3

1.2.1 Physical problems. 4

1.2.2 Parental control 4

1.2.3 The Influence of Media Violence. 4

1.2.4 Sexual, Physical, Emotional and Psychological Abuses. 5

1.2.5 Conflict and Rejection in Significant Relationships. 6

1.2.6 Situational Causes. 6

1.2.7 Cultural Stress. 6

1.2.8 Lack of Religious and/or Spiritual Connections. 6

1.3 Suggestion to Overcome the Psychological Problems. 7

1.3.1 Proper Psychological Training. 7

1.3.2 Counseling and Guidance. 7

1.3.3 Respecting the Individual Freedom.. 7

1.3.4 Developing good Personal Relationship. 7

1.3.5 Religious Backup and Care. 8

1.4 Conclusion. 8

Bibliography. 8

Psychological Problems of the Youth

1.0 Introduction

Youth are the hope of the future of the world or in other words the future of the world lies in the hands of the youth. It is they who build up the nations. Youth are the resources of country and it their empowerment is the empowerment of a nation. The present generations have their hope in the youth. They are productive and active people who are capable of large undertakings.  In the midst of their strong and stubborn nature we realize the fact that there are several problems among the present day youth. These problems are most often psychological and are developed during their stages of development. There is no other way but to recognize, identify and find out remedies to such problems of the youth. The science of psychology and the Psycho analysis has been contributed much to the youth related problems and solutions. Youth psychology is a branch of psychology that develops very fast. Let the youth of the world merit from the psychological innovations of psyche of the youth. This paper is an attempt to point out the major psychological problems of the youth, the causes behind it and discusses a few remedial measures.

1.1 Major Psychological Problems of the Youth

Youth of present day are having several psychological problems. Most often these problems are not their own creation and they are not completely responsible for their problems. Even then they are often mistakenly accused to the psychological defects visible in their life. Major psychological problems found among the present day youth are the following:

1.1.1 Feeling of Isolation and Loneliness

One of the major problems found among the youth is that they feel that they are alone. They wanted to be in company; but circumstances and the feeling within them forces to be alone. This habit makes them moody and sometimes even leads them either to depression or a kind of anti-social attitude. Feeling of isolation is more in girls when compared to boys. The feeling of unwanted ness is very much strong in them. They like to watch TV or other Medias rather than to relate with people around them. They privatize their time in front of the visual media.

1.1.2 Thirst for Acceptance

Youth always like to attract others by their appearance and various other means. A single or slight event of avoiding will be great wound to their mind. In order to get attention of the people they choose whatever means possible. This may cause again a kind of depressive and negative feeling because people easily identify artificial characters of youth especially the colleagues themselves.

1.1.3 Criminal Tendencies

Often youth are known for criminal activities. They develop criminal tendencies from their living social circumstances. Youth easily develop in their mind an anti- social attitude by which most often they are forced to do criminal activities

1.1.4 Emotional Imbalances

Modern youth are very much imbalanced in their emotional life. Researches show that they are very high at their IQ rate but deep down at EQ levels. They don’t know how to take away strain and do not know how to face with a risky moment. They are crooked enough but not prudent enough. Failures of love affairs become common among the youth. Girls are easily trapped by the boys for immoral sexual activities. Their life also more open to sex rackets due to lack of emotional maturity and prudence.

1.1.5 Inferiority Complexes

A lot of inferiority complexes can be seen among the youth of today. They are not coming forward to the fore front of a dignified group. They feel that they are not worthy. They have also the feeling that they are sinners and anti-social. They think that they are not according to the expectation of the society, their teachers and the parents.

1.1.6 Alcoholism and Drug Addiction

Youth are nowadays very much prone to alcoholism and drugs. They often act criminally or violently because they are under the influence of drinks and drugs. It becomes really a problem in the life of the youth. They are unhappy at their home, become week in their studies, a lot of tension and anxiety is created in their mind.

1.1.7 Suicidal Tendencies

May be due to the all above said problems they have also a tendency for suicide. For silly reasons they like to end their life. Failures in the examinations and the love failures are sufficient reasons for them to commit suicide. Sexually abused ones had the suicidal tendencies earlier but nowadays researches show and it seems that sexually abused is not a sufficient reason for suicide.

1.2 Causes behind the Psychological Problems

There are several cusses and cause factors in the life of a youth that creates psychological problems in his/her life. These problems are caused not as mere occurrences of their youth hood; but are developed through the different stages of his/her personality. Some of those causes are the following:

1.2.1 Physical problems

Physical problems are one of the main causes that create mental or psychological problems among the youth. Lack physical fitness affects them negatively. Physiological problems are mainly caused by Poverty, Malnutrition and Diseases.

a) Poverty

Instead of improving upon the system to reduce the economic differences between classes, if the society builds counteracting machinery to curb the violence, it leads to nowhere. Poverty of the people affects the psycho-social development of child.

b) Malnutrition

Good nutrition for the brain can be had from Vitamin B and minerals, magnesium, zinc, calcium. The phyto-nutrients are the antioxidants quite necessary to check any radical damage occurring in the body. The phyto-nutrients are concentrated and are responsible for the color, scent, and flavor of the vegetables and fruits.

c) Diseases

All kinds of trans-generational and even the ordinary diseases causes ill health among the youth and it severely affects the social life and thereby the psychological maturity. Diseases caused by malnutrition and the food habits affect very much the younger generations and they are very much influenced by the cruel and wretched hands of it.

1.2.2 Parental control

Types and patterns of parental controlling behavior and their effects on children’s development have been the focus of considerable research over the past several decades. Although specific labels vary, researchers have consistently identified control in their conceptualizations of salient parental behaviors. The several ways in which parental control of children has been conceptualized and operationalized testifies to the complexity of the construct. It is therefore not surprising that the empirical evidence for the effects of parental control on children has often been inconsistent or equivocal There have been some attempts to integrate and synthesize the various conceptualizations of control in order to bring clarity to the construct and its effects on children’s development.

1.2.3 The Influence of Media Violence

Research on violent television and films, video games, and music reveals unequivocal evidence that media violence increases the likelihood of aggressive and violent behavior in both immediate and long-term contexts. The effects appear larger for milder than for more severe forms of aggression, but the effects on severe forms of violence are also substantial when compared with effects of other violence risk factors or medical effects deemed important by the medical community (e.g., effect of aspirin on heart attacks).The research base is large; diverse in methods, samples, and media genres; and consistent in overall findings. The evidence is clearest within the most extensively researched domain, television and film violence. The growing body of video-game research yields essentially the same conclusions. Recent surveys reveal an extensive presence of violence in modern media. Furthermore, many children and youth spend an inordinate amount of time consuming violent media. Although it is clear that reducing exposure to media violence will reduce aggression and violence, it is less clear what sorts of interventions will produce a reduction in exposure. The sparse research literature suggests that counterattitudinal and parental-mediation interventions are likely to yield beneficial effects, but that media literacy interventions by themselves are unsuccessful. Though the scientific debate over whether media violence increases aggression and violence is essentially over, several critical tasks remain. Additional laboratory and field studies are needed for a better understanding of underlying psychological processes, which eventually should lead to more effective interventions. Large-scale longitudinal studies would help specify the magnitude of media-violence effects on the most severe types of violence. Meeting the larger societal challenge of providing children and youth with a much healthier media diet may prove to be more difficult and costly, especially if the scientific, news, public policy, and entertainment communities fail to educate the general public about the real risks of media-violence exposure to children and youth.

1.2.4 Sexual, Physical, Emotional and Psychological Abuses

Psychological problems of the youth are sometimes related to abuses they are experienced. Most often the sexual abuses they have encountered as teenager and sometimes as a youth affect their personality very much negatively. Moody nature, inferiority complexes are sometimes the result of sexual abuses encountered. Physical abuses also generate psychological illness. Overwork at home, child labor, physical punishment by parents or relative can affect the personality of a child when it grows as a youth. They sometimes form an anti-social attitude due to these tortures. Emotional abuses are mostly on girls. They could be wounded due to unnecessary words and comments from the parents and relatives during their developmental stages. Psychologically also youth are abused because their psychological formation take place in and through their developmental stages.

1.2.5 Conflict and Rejection in Significant Relationships

Love failures and broken friendships are severe problems of the youth. These breakings up of relationship of the beloved, sometimes, lead them to suicidal tendencies and other physiological problems. Some of the youth becomes moody and antisocial when they break with such relations. They lack confidence in their friends and even to the close relatives. Rejection by the lover or a close friend become unbearable and it at times leads to deep stress, depression and inferiority complexes.

1.2.6 Situational Causes

The situation in which a youth develop his personality strongly influences the behavior and psychological maturity of that person. It seems that sometimes youth becomes mere victims of their situations. Political persons or other significant personalities make use of the zeal and enthusiasm of the youth. Having influenced by such known social criminals the youth sometimes happens to commit some criminal act. And as a result of this, feeling of remorse, hatred anger, and sometimes personality disorders may occur in the life of a youth.

1.2.7 Cultural Stress

Culture stress is a term used to refer to the loss of confidence in the ways of understanding life and living that have been taught within a particular culture. It comes about when the complexity of relationships, knowledge, languages, social institutions, beliefs, values, and ethical rules that bind a people and give them a collective sense of who they are and where they belong is subjected to change. For aboriginal people, such things as loss of land and control over living conditions, suppression of belief systems and spirituality, weakening of social and political institutions, and racial discrimination have seriously damaged their confidence and thus predisposed them to suicide, self-injury and other self-destructive behaviors.

1.2.8 Lack of Religious and/or Spiritual Connections

Modern youths are also affected by lack of spiritual nourishment and religious background. Years before they were affected by the religious rigidity and it sometimes created psychological problems in their life. But today no religion so rigid to its practices but is now more open and helpful to youth to build up their personality. But for the youth of today it seems a fashion to go away from religion, God and religious people. It creates a great deal of problem. The youth are not properly directed and they lack genuine hope in their life due to the lack of faith in god. Actually this leads them to the feeling of emptiness and loneliness and at times to the suicidal tendencies.

1.3 Suggestion to Overcome the Psychological Problems

Youth have got psychological problems and they must get rid of it in order to have a sound personality. The causes behind the problems of the youth must be remedied in order to develop their personality. The following are some of the suggestions:

1.3.1 Proper Psychological Training

Today there are several psychological centers available at our country. Youth shall be directed to such centers and must be trained well so that they may get the basic psychological knowledge. There shall be preliminary courses of psychology from school level itself. It is important and worthwhile to treat a person from his early stages of development itself. For that the parents and the teachers must be properly trained to educate their children or students properly. Proper knowledge of human psychology and the basic education into the science of psychology will be to a great extend a remedy to the present day problems of the youth. It also serves as a preventive measure.

1.3.2 Counseling and Guidance

Youth who are already affected psychological defects shall be directed to counseling centers and properly guided. Personal care from the part of parents and the close ones will help the youth to build up their personality in a proper way.

1.3.3 Respecting the Individual Freedom

Resecting the freedom of the person is very important factor in the development of personality of a youth. Most of the psychological problems are caused by the parental control. Often parents do not like to see their children as grown up people. They wanted their children as obedient as they were before. This creates conflict in the family. Father and mother no more a hero at their life. They slowly go after other heroes and heroines; this in turn widens the gap between parent and the son/daughter. Therefore it is better that the parents respect the freedom of their son/daughter and be a good friend to them. It will influence their personality very well and they will grow positively. Parental control sometimes can happen from the part of teachers, relatives and religious leaders this also will harm the personality of a youth. Respecting the dignity and freedom of the youth is therefore inevitable.

1.3.4 Developing good Personal Relationship

Most of the psychological problems of the youth can be overcome by developing good personal relationship. Sharing the sorrows and stress with the friends would be an easy means to overcome anxiety and distress. Spending time in solitude and lonely will create more grief and remorse within the mind. Problem of mediacracy also could be avoided because of good and healthy relationship. Friends can be of any type; but it is advisable to have a mature person who has more experience of the world than that of the youth rather than selecting only form the peer groups

1.3.5 Religious Backup and Care

Support from a religion is inevitable in the psychological development of a person. No man can stand alone. Support and backup from a religious community will -no doubt- creates a feeling of confidence and trust in a person. Faith in god also adds to the hope of a person. Religious leaders have got a great role in leading and guiding the youth. In our context the Catholic Priest do have the special duty and obligation to serve the youth of their parish. They are in need and are in search of heroes; and the priest can become their hero if he wills.

1.4 Conclusion

Youth and the youth ministry is a much discussed theme today. Youth of today are the hope of the society as a whole. With all their capabilities the youth have got several psychological problems which are natural since they are social beings and therefore essentially relational beings. The society as a whole has got an obligation to help the youth in their psychological needs. Youth are to be well educated in psychological disciplines and the parents also should be aware of the psychological stages that a child passes through. Proper guidance and training shall be given for the youth from the part of parents and teachers in their journey of development to youth hood. Freedom of the youth should be respected by the parents and teachers. A proper religious background and a deep sense of the sacred will also guide youth to mature personality.

Bibliography

PATRI, VASANTHA, Counseling Psychology (New Delhi: Authors press, 2001).

BERNE, ERIC, Games people play: The Psychology of human relations (New York: Penguin Books, 1964).

ZAVALLONI, ROBERTO, Self-Determination: The Psychology of Personal Freedom (Chicago: Forvm Books Publishers, 1962).

SUHAIL, SHAIZAD – ASHWINEE BAPAT, Development Psychology (Mumbai: Himalaya Publishing House, 1996).

MOORE, CARMELLA C. – HOLLY MATHEWS F., (ed.) The psychology of cultural experience (Cambridge: Cambridge University press, 2001).

DURKIN, KEVIN, Developmental social psychology: From infancy to old age (Oxford: Blackwell publishers, 1995).

PECK, M. SCOTT,            The Road Less Travelled: A New Psychology of Love, Traditional Values and Spiritual Growth (New York: Arrow books, 1990).

SUTHERLAND, STUART, International Dictionary of Psychology (Second Edition) (New York: Crossroad, 1995).

KAZDIN, ALAN E., Encyclopedia of Psychology (Vol.3) (Oxford: Oxford University Press, 2000).

SIMHADRI, YEDLA C. (Ed.), Youth in the Contemporary World (Delhi: Mittal Publications, 1989).

ARIL, JAMES Be at Your Best: A guide to excellence for modern youth (Bombay: Better Yourself books, 1995).

KUMRIA, R.R. Calling Youth: A Book of good Living for Young People (New Delhi: Mudrak Publishers, 1997).